چرا شرکت عمران شهرهای جدید ?

سرمایه گذاری در شهرهای جدید یک سرمایه گذاری مطمئن با بازگشت سرما سریع و سود بالا بوده ورعایت عقود شرعی بر پایه قوانین شرعی و جمهوری اسلامی و همچنین توجیه اقتصادی ، مطالعات اقتصادی و مدیریتی اساس آن می باشد.

اطلاعات تماس
 • آدرس: ونک خیابان شهید خدامی نبش تک شمالی پلاک 25
 • تلفن: 02188777829
 • ایمیل: Investment@invest-ntdc.ir
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه بهداشتی – درمانی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه توریستی – تفریحی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه مسکونی - تجاری
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی – آموزشی
 • Sample Image
  سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی

تدوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان


ﺳﻨﺪ ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ آﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﻳﮋﮔی ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺻﻠی آن را ﺗﺎ اﻓﻖ زﻣﺎﻧی ۱۴۲۰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳی ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮر در اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻬﺎﻧی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ارزﻳﺎﺑی روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد،ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی،ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﻼن ﻓﻮق در اﻓﻖ زﻣﺎﻧی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎﻳی ﺳﺮزﻧﺪه،ﭘﺎﻳﺪار و ﻛﺎرآﻣﺪتر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺸﻮر و در راﺳﺘﺎي آﻣﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.

تدوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان
تاریخ انتشار : 1397/1/18
نوشته شده توسط : واحد مشارکت و سرمایه گذاری